Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αμμόχωστος Δημόσια Λίμιτεδ

by: Iacovos

0

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Προς: Όλους τους Μέτοχους της Εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της πιο πάνω Εταιρείας, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος (ανατολική πλευρά) στη Λάρνακα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση για το δάνειο της Εταιρείας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και τον τρόπο διευθέτησης του οφειλόμενου ποσού.

2. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε γενική συνέλευση.

Λευκωσία 7 Νοεμβρίου 2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αδάμος Μοντάνιος

Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Οδός Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας, 7ος όροφος, 1097 Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η Συνέλευση.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/Εμείς

Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής

από                                                                              μέτοχος της πιο πάνω Εταιρείας

διορίζω/ουμε τον/την κ.                                              από

ή στην απουσία του τον/την κ.                                   από

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2023, στη Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία:                                                               Υπογραφή:

 

 

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin